Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky - hlavní body

Jeden z mých učitelů mi neustále opakoval „Keep it simple, keep it stupid!“ a já si na jeho radu často vzpomenu a snažím se jí řídit. A pokud jsi jako já a raději trávíš čas cvičením než čtením nudného textu, bude se Ti následující výcuc z obchodních podmínek líbit. Samozřejmě jsi vítán pokračovat na další řádky a přečíst si jejich kompletní znění nebo si je stáhnout v pdf. Nicméně pro pochopení a uspořádání vzájemného vztahu Trenér – Klient budou následující body naprosto dostačující. Přečti si je prosím pozorně. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané majitelem a provozovatelem webových stránek jan-kuzel.cz, kterým je Jan Kužel, adresou Palackého náměstí 91/12, Kutná Hora 284 01, IČO: 76584402, podnikatel zapsán v ŽR, neplátce DPH

(dále jen „Poskytovatel“)

 1. Základní ustanovení a vymezení smluvních stran
 
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”), které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., stanovují práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci webových stránek jan-kuzel.cz.
 2. Poskytovatel organizuje tréninkové programy pro fyzické osoby v oblasti fyzického rozvoje formou cvičení pod dohledem certifikovaného instruktora (dále jen „služby“). Cvičením dohledem certifikovaného instruktora (dále jen „Cvičení“) se rozumí cvičení pod dohledem trenéra, který nese zodpovědnost za provedené cviky. Trenér se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem přes cvičení a pouze doporučuje přes nejlepší vědomí a svědomí.
 3. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku služeb poskytovatele elektronicky prostřednictvím webových stránek jan-kuzel.cz (dále jen „Objednatel“).
 4. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi Objednatelem a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky. 
 

2. Smluvní vztah

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v soulady s právním řádem České republiky.
 2. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká odesláním elektronické objednávky služby (dále jen „Objednávka“) Objednatelem a jejím přijetím Poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli objednané služby a Objednatel je povinen uhradit jejich cenu.
 3. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku Objednatele, pokud:
    • Objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,
    • Poskytovatel má z informací a chování Objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
    • Poskytovatel má pochybnosti, zda má Objednatel opravdový zájem o čerpání služeb.

4. V případě, že je Objednatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Objednatele s poskytováním služeb.

5. Poskytovatel může vypovědět smlouvu bez nároku na vrácení peněz pokud překážky na straně Objednatele zapříčiní nemožnost kvalitního dodání objednaných služeb, například hrubé a opakované porušení vzájemně dohodnutých pravidel, opakované pozdní úhrady objednaných služeb, agresivní chování.

6. Objednatel si je vědom, že služby cvičení pod vedením trenéra nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Objednatele vyžaduje zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat Poskytovatele.

3. Průběh poskytnutí služeb

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli odborné a pečlivé služby na základě svých nejlepších vědomostí a schopností.
 2. Objednatel se zavazuje dle svých nejlepších možností plnit pokynu trenéra a poskytovat pravdivé informace o jeho současném zdravotním stavu, stravovacích a pohybových návycích a dalších aktivitách, které jsou nezbytné pro účinné plnění programu. Bez těchto informací není možné zajistit očekávaný výsledek služby. 
 3. I přesto, že Poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou Poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle objednatele dodržovat veškerá doporučení trenéra). Řádným dodržováním rad Poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
 4. Objednatel může kdykoli požádat poskytovatele o ukončení poskytování služeb s tím, že objednatel uhradí cenu již poskytnutých služeb a náklady, které poskytovatel vynaložil v souvislosti s realizovanou objednávkou. 
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). 
 6. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí Poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. 
 7. Po obdržení objednávky se Poskytovatel ozve Objednateli na uvedené kontaktní údaje a domluví termín prvního tréninku.
 8. Domluvená tréninková lekce je pro Objednavatele i Poskytovatele závazná. 
 9. Pokud se Objednatel nedostaví na lekci cvičení nebo lekci nepřevede na jiný termín telefonicky nebo emailem alespoň 24 hodin předem, považuje se tato lekce za vyčerpanou. 
 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit lekci v případě pozdního příchodu Objednavatele o čas, o který se Objednavatel opozdil. 
 11. Pokud se Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen Objednavateli tuto lekci nahradit v plném rozsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit klientovi bez zbytečného prodlení.
 

4. Cena služby

 1. Za poskytování Služeb je Objednavatel povinen uhradit cenu uvedenou na webových stránkách jan-kuzel.cz. 
 2. Ceny uvedené na webových stránkách jan-kuzel.cz jsou vždy aktuální, platné a konečné.
 3. Objednavatel je povinen vybraný balíček služby uhradit v plné výši dle zvoleného způsobu úhrady. Bez předem provedené platby nemůže být služba poskytnuta. 
 4. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Objednavatel povinen uhradit cenu objednaných Služeb před jejich oficiálním začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (PayPal, bank. převod). V případě zvolení platby prostřednictvím bankovního převodu musí být Částka (Cena Služeb) připsána na bankovním účtu Poskytovatele nejméně jeden den před začátkem čerpání služeb. 
 5. Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od poskytování služeb nebo jejich předčasnému ukončení v souladu se zákonem nebo těmito obchodními podmínkami, má Objednatel nárok na vrácení ceny nevyčerpaných služeb snížené o storno poplatek, který činí 50 % z plné ceny nevyčerpaných služeb v souvislosti s objednávkou. 
 6. Objednatel také může zažádat o vrácení peněz za nevyužité služby v případě závažných zdravotních důvodů, které musí doložit lékařskou zprávou. Pokud aktuální zdravotní stav nedovoluje Objednateli pokračovat v trénincích, má nárok na vrácení poměrné části již uhrazené ceny služby. 
 7. Do ceny Služby Poskytovatele nejsou zahrnuty případné poplatky za vstup do gymu či jiných tréninkových zařízení. 
 

5. Reklamace a stížnosti

 1. Vůči Poskytovateli, který Objednateli poskytuje služby, je Objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poskytovatele. 
 2. Reklamaci lze řešit písemnou formou reklamačního protokolu. Protokol se zasílá na adresu Jan Kužel, Palackého nám. 91/12, 284 01 Kutná Hora. 
 3. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se Objednavatel a Poskytovatel písemně nedohodnou jinak. 
 4. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Objednatele informuje.
 

6. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

 1. Odesláním objednávky služeb uděluje Objednatel Poskytovateli souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení Objednatele, dále jeho věk, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, FMS diagnostiky a dalších služeb, které si Objednatel objednal, je poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu Objednatele a fyziologii, které Objednatel Poskytovateli sdělí nebo které Poskytovatel zjistí vyšetřením. 
 2. Objednatel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb. 
 3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by Objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Objednateli má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje objednatele v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
 4. Další ujednání ohledně ochrany osobních údajů a soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. 
 

7. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli je Objednatel povinen činit písemně a to i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Objednateli. 
 2. Oznámení a sdělení se zasílají na poskytnuté emailové adresy nebo jako doporučené psaní na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce služeb. Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně. 
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu Objednatele s Poskytovatelem. 
 4. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na jan-kuzel.cz. Nicméně změny se nedotknou již uzavřených smluvních vztahů.  
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu jan-kuzel.cz.
 

V Kutné Hoře dne 1.12. 2020